Từ điển Dict9
EV

neat's-tongue Tiếng Anh là gì?

ENneat's-tongue
Danh từ
lưỡi bò (để ăn)