Từ điển Dict9
EV

neat-handed Tiếng Anh là gì?

ENneat-handed
Tính từ
khéo tay, khéo léo