Từ điển Dict9
EV

neb Tiếng Anh là gì?

ENneb
Danh từ
(Ê-cốt) mũi; mỏ; mõm
đầu ngòi bút, đầu bút chì; vòi, đầu nhọn (của vật gì)