Từ điển Dict9
EV

nebulous Tiếng Anh là gì?

ENnebulous
Tính từ
mây mù, mù mịt
(bóng) lờ mờ, không rõ ràng
nebulous concapts
khái niệm lờ mờ