Từ điển Dict9
EV

necessarily Tiếng Anh là gì?

ENnecessarily
Phó từ
tất yếu, nhất thiết
big men aren't necessarily strong men
những người to lớn không nhất thiết (chửa hẳn) là những người mạnh