Từ điển Dict9
EV

necessitarian Tiếng Anh là gì?

ENnecessitarian
Tính từ
(triết học) (thuộc) thuyết tất yếu, (thuộc) thuyết định mệnh
Danh từ
(triết học) người theo thuyết tất yếu, người theo thuyết định mệnh