Từ điển Dict9
EV

necessitous Tiếng Anh là gì?

ENnecessitous
Tính từ
nghèo túng, túng thiếu
in necessitous circumstance
trong hoàn cảnh túng thiếu