Từ điển Dict9
EV

neck-mould Tiếng Anh là gì?

ENneck-mould
Danh từ
(kiến trúc) đường chỉ viền quanh đầu cột