Từ điển Dict9
EV

necrologist Tiếng Anh là gì?

ENnecrologist
Danh từ
người chép tiểu sử người chết