Từ điển Dict9
EV

necromancer Tiếng Anh là gì?

ENnecromancer
Danh từ
thầy đồng gọi hồn