Từ điển Dict9
EV

necromancy Tiếng Anh là gì?

ENnecromancy
Danh từ
thuật gọi hồn