Từ điển Dict9
EV

necropolis Tiếng Anh là gì?

ENnecropolis
Danh từ
(số nhiều necropolies /nə'krɒpəlsiz/)
nghĩa trang (thường là loại lớn và cổ)