Từ điển Dict9
EV

necrosis Tiếng Anh là gì?

ENnecrosis
Danh từ, số nhiều necroses
(sinh vật học) sự chết hoại