Từ điển Dict9
EV

nectariferous Tiếng Anh là gì?

ENnectariferous
Tính từ
(thực vật học) có mật
nectariferous flower
hoa có mật