Từ điển Dict9
EV

nectary Tiếng Anh là gì?

ENnectary
Tính từ
(thơ ca) tuyến mật (ở hoa)