Từ điển Dict9
EV

neddy Tiếng Anh là gì?

ENneddy
(Kinh tế) Là tên gọi không chính thức của cả hội đồng phát triển kinh tế quốc gia cũng như Văn phòng phát triển kinh tế quốc gia