Từ điển Dict9
EV

needfulness Tiếng Anh là gì?

ENneedfulness
Danh từ
sự cần thiết; tính cần thiết