Từ điển Dict9
EV

needle-bearing Tiếng Anh là gì?

ENneedle-bearing
Danh từ
(kỹ thuật) ổ kim