Từ điển Dict9
EV

needle-case Tiếng Anh là gì?

ENneedle-case
Danh từ
ống kim