Từ điển Dict9
EV

needle-lace Tiếng Anh là gì?

ENneedle-lace
Danh từ
đăng ten ren bằng kim