Từ điển Dict9
EV

needle-shaped Tiếng Anh là gì?

ENneedle-shaped
Tính từ
hình kim