Từ điển Dict9
EV

needlework Tiếng Anh là gì?

ENneedlework
Danh từ
việc thêu may