Từ điển Dict9
EV

negativism Tiếng Anh là gì?

ENnegativism
Danh từ
thuyết phủ định
chủ nghĩa tiêu cực