Từ điển Dict9
EV

negativity Tiếng Anh là gì?

ENnegativity
Danh từ
tính chất phủ định, tính chất phủ nhận, tính chất cự tuyệt, tính chất từ chối, tính chất phản đối; tính chất cấm đoán
tính chất tiêu cực