Từ điển Dict9
EV

negatory Tiếng Anh là gì?

ENnegatory
Tính từ
từ chối; phủ định