Từ điển Dict9
EV

negatron Tiếng Anh là gì?

ENnegatron
Danh từ
(vật lý) negatron