Từ điển Dict9
EV

neglectfulness Tiếng Anh là gì?

ENneglectfulness
Danh từ
sự xao lãng, sự lơ là