Từ điển Dict9
EV

negligibility Tiếng Anh là gì?

ENnegligibility
Danh từ
tính không đáng kể