Từ điển Dict9
EV

negotiator Tiếng Anh là gì?

ENnegotiator
Danh từ
người điều đình; người thương lượng; người đàm phán