Từ điển Dict9
EV

negotiatress Tiếng Anh là gì?

ENnegotiatress
Danh từ
người điều đình, người đàm phán (đàn bà)
người giao dịch (đàn bà)