Từ điển Dict9
EV

negotiatrix Tiếng Anh là gì?

ENnegotiatrix
Danh từ
người điều đình, người đàm phán (đàn bà)
người giao dịch (đàn bà)