Từ điển Dict9
EV

negroidal Tiếng Anh là gì?

ENnegroidal
Tính từ
(thuộc) người da đen