Từ điển Dict9
EV

neighbourly Tiếng Anh là gì?

ENneighbourly
Tính từ
(Mỹ nrighborly)
tử tế hòa thuận (như những kẽ láng giềng tốt)