Từ điển Dict9
EV

nekton Tiếng Anh là gì?

ENnekton
Danh từ
(sinh vật học) sinh vật trôi