Từ điển Dict9
EV

nelly Tiếng Anh là gì?

ENnelly
Danh từ
not on your nelly
(lóng)
tất nhiên là không