Từ điển Dict9
EV

nematode Tiếng Anh là gì?

ENnematode
Danh từ
(động vật học) giun tròn