Từ điển Dict9
EV

neocene Tiếng Anh là gì?

ENneocene
Danh từ
(địa lý,ddịa chất) thế neoxen