Từ điển Dict9
EV

neolithic Tiếng Anh là gì?

ENneolithic
Tính từ
[thuộc] thời kỳ đồ đá mới