Từ điển Dict9
EV

neologism Tiếng Anh là gì?

ENneologism
Danh từ
từ mới
sự tạo từ mới, sự dùng từ mới
an  with a fondness for neologism
một tác giả thích tạo (dùng) từ mới