Từ điển Dict9
EV

neologize Tiếng Anh là gì?

ENneologize
Nội động từ
dùng từ mới