Từ điển Dict9
EV

neon Tiếng Anh là gì?

ENneon
Danh từ
(hóa học)
neon
a neon lamp
đèn neon