Từ điển Dict9
EV

neophyte Tiếng Anh là gì?

ENneophyte
Danh từ
tín đồ mới
người mới vào nghề