Từ điển Dict9
EV

neoplasty Tiếng Anh là gì?

ENneoplasty
Danh từ
(y học) sự tạo hình mới, sự tạo hình mảng da