Từ điển Dict9
EV

neotropical Tiếng Anh là gì?

ENneotropical
Tính từ
(thuộc) Trung và Nam Mỹ; tìm thấy ở Trung và Nam Mỹ