Từ điển Dict9
EV

nephology Tiếng Anh là gì?

ENnephology
Danh từ
môn học về mây