Từ điển Dict9
EV

nepotism Tiếng Anh là gì?

ENnepotism
Danh từ
gia đình trị; thói kéo người nhà vào làm; thói bao che dung túng người nhà (ở các cơ quan)