Từ điển Dict9
EV

nereid Tiếng Anh là gì?

ENnereid
Danh từ
nữ thần biển, hải tinh