Từ điển Dict9
EV

nerve-knot Tiếng Anh là gì?

ENnerve-knot
Danh từ
(giải phẫu) hạch thần kinh