Từ điển Dict9
EV

nervism Tiếng Anh là gì?

ENnervism
Danh từ
(sinh vật học) thuyết thần kinh