Từ điển Dict9
EV

nettle-rash Tiếng Anh là gì?

ENnettle-rash
Danh từ
(y học) chứng mày đay